Udostępniamy nową wersję (4.0) programu ‘Opłaty’.

Nowa wersja programu przygotowana jest do stosowania stawek VAT oraz tworzenia zestawień niezbędnych do miesięcznego rozliczania VAT zgodnie z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług m.st. Warszawy.

W nowej wersji programu wprowadziliśmy następujące zmiany:

 1. Możliwość zdefiniowania stawek VAT (tworzenie listy stawek VAT, które będą wykorzystywane dla zobowiązań).
 2. Zmiana sposobu definiowania stawek dla zobowiązań.
  Aktualnie stawkę dla zobowiązania definiuje się podając stawkę netto (kwotowo lub procentowo) oraz dodatkowo stawkę VAT (wybieraną z wcześniej zdefiniowanej listy stawek VAT). Podczas naliczania opłat (przypisów i odpisów) program będzie wyliczał stawkę brutto. Dzięki temu powstała możliwość przypisania osobie stawki zobowiązania z określonym podatkiem VAT.
 3. Dodane zostały nowe raporty rozliczeń miesięcznych (‘Dochody w jednym wierszu’, ‘Zestawienie dochodów sumy’, ‘Zestawienie dochodów dla rodzaju’) uwzględniające przypis i odpis za dany miesiąc (wcześniejsze zestawienia prezentowały przypis za dany miesiąc, a odpis za miesiąc poprzedni). Dotychczas prezentowany odpis za miesiąc poprzedni został ujęty w saldzie za miesiąc poprzedni (odpowiednio w nadpłacie/zaległości poprzedniej)
 4. Dodane zostały nowe raporty rozliczeń VAT (‘Dochody’, ‘Zestawienie dochodów’, ‘Zestawienie dochodów dla rodzajów’) prezentujące dla danego miesiąca wartość netto usługi, kwotę VAT usługi, wartość netto zaliczki oraz kwotę VAT zaliczki.
 5. Przygotowane zostało nowe ‘Zestawienie opłat’ wysyłane (lub drukowane) dla rodziców (uwzględniające nowy sposób rozliczania odpisów). Dodatkowo zwiększono czytelność zestawienia (w szczególności wyodrębniono dla każdej pozycji kwoty 'Nadpłaty' i 'Do zapłaty').

Wersja 4.0a zawiera poprawkę raportów dla zobowiązań rozliczanych z dołu (świadczeń).

Wersja 4.0b zawiera poprawkę raportów 'Zestawienie sumy dla rodzajów' oraz rozliczeń VAT.

Wersja 4.0c zawiera:

 1. Poprawki raportu 'Zestawienie dochodów - sumy dla rodzaju' dla nowych zestawień płatności i Rozliczenia VAT.
 2. Poprawki naliczania odpisów dla stawki VAT.

 

UWAGA: wersję 4.0c należy pobrać przed naliczeniem kwietnia.

Wersja 4.0d zawiera:

 1. Poprawki edycji odpisów.
 2. Poprawki wyświetlania aktualnej stawki (stawki brutto).

Wersja 4.0e zawiera poprawki w obsłudze stawki VAT, dzięki czemu nowe zestawienia wyświetlają pełne dane.

 


 

 

Uwaga 1:

Placówki naliczające opłaty dla personelu płacącego VAT (personelu administracyjnego) powinny przed naliczeniem marca zmodyfikować przypisaną do tego personelu stawkę (lub utworzyć nową, jeśli z tej stawki korzystają również inne osoby) wprowadzając stawkę netto i określając stawkę VAT (8%).

Uwaga 2:

Nowe raporty opisane w punkcie 3 i 4 należy aktywować w opcji ‘Konfiguracja/Wersja’ pozycja ‘Zestawienia i raporty VAT’. Aktywacja nowych raportów jest odpłatna (400 zł + VAT) dla placówek nie posiadających Umowy Licencyjnej na program ‘Opłaty’.

Jednocześnie zachęcamy placówki nie posiadające takiej umowy do jej podpisania, co zapewni Państwu darmowe aktualizacje programu i pomoc techniczną. W celu podpisania Umowy prosimy o kontakt z naszą firmą.

 

Udostępniamy nową wersję (3.9b) programu Opłaty z następującymi zmianami:

 1. Zmiana sposobu obsługi wysyłania maili grupowych zwiększająca odporność na błędy systemowe.
 2. Dodanie funkcji czyszczenia baz (po okresie testów).
 3. Rozszerzenie zawartości paska informacyjnego w głównym panelu programu.
 4. Dodanie opcji awaryjnego generowania kalendarzy dla bieżącego miesiąca.
 5. Dodanie Raportu frekwencji.
 6. Dodanie opcji korekty odpisów i korekty frekwencji.

 

Wersja 3.9b zawiera również ważne poprawki oraz uzupełnioną dokumentację (Pomoc).

Udostępniamy nową wersję (3.8) programu Opłaty z następującymi zmianami:

 1. Dodano możliwość naliczania miesiąca, w którym rozliczane są odpisy i saldo poprzednie dla zobowiązań płatnych „z góry”. Zmiana została wprowadzona ze względu na konieczność rozliczania wszystkich zobowiązań na koniec roku jaką wprowadzono w niektórych dzielnicach.

Dla przypomnienia, zamieszczamy opis działania poszczególnych opcji w parametrach miesiąca:

 • naliczanie w ramach akcji - opcja dostępna przy włączonej funkcji „Obsługa akcji letnich/zimowych” - umożliwia naliczenie jedynie zobowiązań oznaczonych jako „akcja” tylko dla dzieci oznaczonych jako „akcja”.
 • naliczanie tylko „z dołu” - umożliwia naliczenie tylko zobowiązań płatnych „z dołu” (opłaty za świadczenia)    Opcja powinna być włączona przy naliczaniu lipca, w celu rozliczenia świadczeń za czerwiec, bez naliczania opłat za inne zobowiązania.
 • rozliczenie „z góry” - umożliwia naliczenie odpisów (np. za żywienie) oraz sald poprzednich (dla wszystkich zobowiązań płatnych „z góry”) bez naliczania opłat bieżących. Opcja umożliwia rozliczenie odpisów i poprzednich zaległości/nadpłat za zobowiązania przy naliczeniu lipcowym. Jeśli opcja nie zostanie włączona przy naliczaniu lipca, to odpisy i poprzednie zaległości/nadpłaty zostaną uwzględnione przy naliczeniu wrześniowym.

Możliwość takiego naliczania jest aktywowana odpłatnie. Koszt aktywacji wynosi 123,- zł brutto. W celu aktywacji raportu należy skontaktować się z firmą REMAR.

Wersja 3.8a zawiera poprawki procedury naliczania rozliczeń "z góry".

Wersja 3.8b zawiera poprawkę błędu uniemożliwiającego naliczenie dla specyficznych danych podczas naliczania miesiąca z 'akcją' i tylko dla zobowiązań 'z dołu'.

Wersja 3.8c zawiera poprawkę błędu naliczania dodatkowej pozycji dla zobowiązań 'z dołu' dla dzieci i zajęć objętych akcją letnią/zimową. Oprócz opłaty z bieżącym naliczeniem tworzona była opłata z saldem, ale bez bieżącej należności.

Udostępniamy nową wersję (3.9) programu Opłaty z następującymi zmianami:

 1. Wprowadzona obsługa wielu kalendarzy z możliwością przyporządkowania dowolnego kalendarza do zobowiązania.
 2. Wyświetlanie ogólnych lub dedykowanych komunikatów podczas uruchamiania programu. Komunikaty pobierane są z serwera.
 3. Dodano raporty okresowe Pobyt godzinowy według roczników i Pobyt godzinowy według grup wiekowych (od daty do daty, w szczególności dla określonego dnia); dotychczasowe raporty miesięczne są nadal dostępne z dodanym zwrotem 'za miesiąc' w nazwie.
 4. Obsługa pobytu dzieci z dokładnością co do minuty i stosowne naliczenia opłat z tego tytułu. Jest to opcja dodatkowo płatna (nie dotyczy przedszkoli z umową licencyjną) i podlega uaktywnieniu.
  Uaktywnienie obsługi pobytu dzieci z dokładnością co do minuty zostało dla Państwa wygody uproszczone. Standardowo otwieramy formularz Konfiguracji (menu Plik/Konfiguracja) i wybieramy zakładkę Wersja. Tam klikamy ikonkę kłódki przy opcji "Obsługa pobytu dzieci z dokładnością co do minuty" i po potwierdzeniu chęci aktywacji tej opcji oraz akceptacji zapłaty za nową funkcjonalność, nowa opcja zostanie odblokowana po udanej rejestracji tego zdarzenia na naszym serwerze. W przypadku problemów w komunikacji z serwerem bądź braku dostępu do internetu przy czwartej nieudanej próbie program zaproponuje dotychczas stosowaną metodę aktywacji przy pomocy specjalnego kodu.

Wersja 3.9a zawiera ważne poprawki oraz uzupełnioną dokumentację (Pomoc).

 

 1. Pozostałe raporty są już w nowej wersji. Tym samym prace związane ze zmianą raportów zostały zakończone.
 2. Usprawnienie eksportu raportów bez podziału na strony.
 3. Przywrócono drukowanie raportu pobytu dziecka w formularzu Faktyczny pobyt dzieci i Obecności szczegółowo.
 4. Naprawiono błąd w raporcie Formularz obecności godzinowy: pojawiał się 'Błąd wyrażenia' i raport się nie tworzył.
 5. Naprawiono błąd w raporcie Pobyt dzieci w opcji faktyczny pobyt dzieci: raport był tworzony dla innej osoby.
 6. Korekta nazw raportów w menu, w formularzu parametrów i na wydruku.
 7. Nowa wersja raportu Zestawienie płatności - wersja mini drukowana poziomo (saldo tylko w kolumnie razem).
 8. Modyfikacja raportu Oszczędności syntetyka: obsługa przypadku braku wprowadzonej frekwencji.
 9. Wyświetlanie daty wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa w formularzu konfiguracji.
 10. Zabezpieczenie przed pustym rekordem w tabeli PobytDzieci.
 11. Naprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu na nowym komputerze.
 12. Poprawienie obsługi programu dotyczącej edycji pól tekstowych (np. treści wiadomości przy wysyłce wiadomości pocztą elektroniczną). Aktualnie przy edycji pól tekstowych można używać klawiszy Delete, Backspace (dla pojedynczych znaków jak i dla zaznaczonych fragmentów tekstu) oraz End i Home. Można też używać skrótów klawiaturowych takich jak 'Ctrl+x' (usuwanie), 'Ctrl+c' (kopiowanie), 'Ctrl+v' (wklejanie). W polach edycyjnych dostępne jest również menu kontekstowe z podstawowymi opcjami edycji (Cofnij, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń, Zaznacz wszystko).
 13. W celu ułatwienia rejestrowania wpłat przelewowych umożliwiono półautomatyczną rejestrację tych wpłat z podaniem daty przelewu.
  Aktualnie, jeśli osoba posiada zobowiązania przelewowe, to po wciśnięciu przycisku Wpłata pojawi się okienko z kalendarzem, na którym można zaznaczyć datę, z jaką będą rejestrowane zobowiązania przelewowe.
  Uwaga 1: Wpłata zostanie zarejestrowana dla zobowiązań przelewowych, które mają zaznaczoną opcję 'Wpłata automatyczna' (opcję tę można zaznaczyć w edycji danego zobowiązania).
  Uwaga 2: Rejestrowanie wpłat z wybraną datą dotyczy tylko zobowiązań przelewowych. Zobowiązania gotówkowe będą rejestrowane z bieżącą datą (z datą systemową).
  Uwaga 3: Jeśli osoba, dla której rejestrujemy wpłatę, posiada zarówno zobowiązania przelewowe jak i gotówkowe, to przy rejestrowaniu wpłaty będzie można wybrać, czy wpłata ma być zarejestrowana dla wszystkich zobowiązań, czy tylko dla gotówkowych, czy tylko dla przelewowych.
 14. Dla raportu Zestawienie godzin dodano możliwość wyboru grupy.
 15. W raporcie Zestawienie odpłatności za pobyt poprawiono jednostkę miary dla kolumny Stawka.