Udostępniamy nową wersję (4.2) programu 'Opłaty'.

W nowej wersji programu wprowadziliśmy zmiany umożliwiające realizację nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO).

W programie dodaliśmy możliwość określenia liczby lat przechowywania danych osobowych (zgodnie z aktualnymi przepisami księgowymi i wewnętrznymi regulacjami placówki/miasta). Liczbę lat przechowywania danych należy wprowadzić w opcji Plik/Konfiguracja na zakładce 'Ogólne'.

Do anonimizacji danych osobowych po okresie przechowywania stworzyliśmy opcję: Dane/Anonimizacja danych. Po uruchomieniu opcji program przeszukuje bieżącą i archiwalne bazy danych i wyświetla listę osób (wraz z datą ostatniej operacji), dla których upłynął czas przechowywania danych*. Po wciśnięciu przycisku 'Anonimizacja' i potwierdzeniu operacji, program przeprowadza anonimizację** osób znajdujących się na wyświetlanej liście.

*) Czas przechowywania danych liczony jest od roku, w którym miała miejsce ostatnia operacja księgowa (wygenerowany kwitariusz) dla danej osoby. Przykładowo - jeśli czas przechowywania danych wynosi 5 lat, to w 2018 roku anonimizacji podlegać będą dane osób, dla których ostatnia operacja wykonana była w roku 2012 lub wcześniejszym, w 2019 roku anonimizacji podlegać będą dane osób, dla których ostatnia operacja wykonana była w roku 2013, itd.

**) Anonimizacja polega na zastąpieniu imienia i nazwiska osoby jej identyfikatorem oraz usunięciu pozostałych danych osobowych (adrez email, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, imię, nazwisko i numer telefonu matki, imię, nazwisko i numer telefonu ojca) przechowywanych w bazach programu 'Opłaty'. Pierwszą anonimizację danych należy wykonać niezwłocznie po instalacji nowej wersji programu 'Opłaty' (i określeniu liczby lat przechowywania danych). Kolejne anonimizacje należy wykonywać na początku każdego roku kalendarzowego.

Dla przedszkoli, które mają podpisane Umowy Licencyjne na program 'Opłaty', opcja anonimizacji danych będzie dostępna po uruchomieniu nowej wersji programu.